PP pagalba

Gimnazijoje mokiniams teikiama psichologo, socialinio pedagogo, logopedo, spec.pedagogo, sveikatos priežiūros specialisto pagalba

Socialinė pedagogė  Aušra Šulinskienė

 • socialinis pedagogas yra mokyklos konsultantas įvairiais su vaiko teisėmis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais;
 • socialinis pedagogas nedubliuoja klasės auklėtojo ar dalyko mokytojo veiklos, bet ją papildo;
 • socialinis pedagogas padeda klasės auklėtojui individualiai dirbti su vaikais, rūpinasi jų socialinių įgūdžiu ugdymu;
 • socialinis pedagogas padeda tėvams (globėjams) ugdyti vaiką, suprasti jo socialinius ar psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą;
 • socialinis pedagogas gauna informaciją iš klasės auklėtojų, mokytojų apie vaikų mokymosi ir gyvenimo sunkumus bei konsultuoja kolegas, tėvus, kaip jie turėtų padėti vaikams;
 • socialinis pedagogas kartu su mokyklos bendruomene rengia įvairius socialinius projektus.

403 a kab.

Darbo laikas

Pirmadienis – 8.00-15.30 val.

Antradienis – 8.00-15.30 val.

Trečiadienis – 8.00-15.30 val.

Ketvirtadienis – 7.30-16.00 val.

Penktadienis – 7.30-15.00 val.

Pietų pertrauka 12.00-12.30 val.

Psichologė 

Psichologinė pagalba – tai mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų įvertinimas ir sprendimas, psichologui bendradarbiaujant su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais, juos konsultuojant.

Psichologinės pagalbos tikslas – padėti mokiniui atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis.

Psichologė gimnazijoje:

 • Teikia individualią pagalbą turintiems sunkumų mokiniams, už jų ugdymą atsakingiems asmenims bei šių mokinių tėvams (globėjams);
 • Bendradarbiauja su mokytojais, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus;
 • Atlieka aktualius mokykloje grupinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius;
 • Šviečia mokyklos bendruomenę mokinių bendravimo, mokymosi motyvacijos, adaptacijos mokykloje, problemų sprendimo, psichologinių krizių įveikimo ir panašiais klausimais;
 • Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių ir ugdymo problemų turinčius mokinius;
 • Dalyvauja formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;
 • Nustato mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padeda jas sprendžiant;
 • Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos darbe.

Psichologinė pagalba gimnazijoje teikiama, kai:

 • Mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai;
 • Prašo mokinio (vaiko) tėvai (globėjai, rūpintojai);
 • Siunčiamas mokytojų, gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
 • Prašo Vaiko teisių apsaugos tarnyba, jeigu tėvai nesirūpina vaiku.

Tai svarbu:

 • Mokyklos psichologas ne gydytojas, jis nediagnozuoja ir negydo ligų.
 • Psichologas nepasakoja kliento paslapčių kitiems.
 • Psichologas padeda spręsti sunkumus, bet nepadaro to už jus.
 • Psichologinė pagalba yra savanoriška, patys nuspręsite ar ji priimtina.

Konfidencialumas: Informacija apie psichologinės pagalbos gavėją, jo problemos turinį ir teiktą psichologinę pagalbą yra konfidenciali. Ji gali būti prieinama tik specialistams ar kitiems asmenims, kurie yra susiję su jo asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimu.

403 a kab.

Darbo laikas

Spec. pedagogė  Vidmunda Liekytė

 • Pagrindinis specialiojo pedagogo uždavinys – rūpintis mokymosi sunkumų turinčių mokinių vystimosi raida, jos korekcija.
 • Specialusis pedagogas atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei vertina pažangą mokykloje.

 007 kab.

Darbo laikas

Pirmadienis – 8.00-9.00 val.

Antradienis – 8.00-14.00 val.

Trečiadienis – 9.00-11.00 val.

Ketvirtadienis – 8.00-9.00; 12.00-13.00 val.;

13.00 – 16.45 (nekontaktinės val.)

Penktadienis – 9.00-12.30 val.

Sveikatos priežiūros specialistė  Aušra Bernotienė

 • Suteikia pirmąją pagalbą, prireikus nukreipia mokinius į sveikatos priežiūros įstaigas;
 • Teikia individualias sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, mokiniams, tėvams.
 • Skatina mokinius ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius.
 • Rūpinasi mokinių maitinimo organizavimo priežiūra.
 • Pateikia informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos patikrinimus, reikalingus organizuojant sporto varžybas bei komplektuojant fizinio ugdymo grupes.
 • Dalyvauja vaiko gerovės komisijos veikloje. Pasitelkdama mokyklos bendruomenę bei kitų institucijų suinteresuotus specialistus, rengia ir vykdo sveikatinimo veiklos programas (projektus).Bendrauja ir bendradarbiauja su šeimos gydytojais ir kitais sveikatos specialistais, dirba komandoje.

111 kab.

Darbo laikas

Pirmadienis –  8.00 – 12.00 val.

Antradienis – 10.00 – 14.00 val.

Trečiadienis – 8.00 – 12.00 val.

Ketvirtadienis – 8.00 – 12.00 val.

Penktadienis – 10.00 – 13.00 val.

Logopedė Aidara Janušaitienė

Logopedė teikia pagalbą vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, padeda įveikti kai kuriuos mokymosi sunkumus.
Keletas logopedės pastebėjimų:

 • jei vaikui nustatytas kalbos sutrikimas, jis savo problemos „neišaugs“. Vaikui tikrai bus reikalinga logopedo pagalba.
 • yra sudėtingų sutrikimų, kada net suteikus pagalbą, išlieka liekamieji reiškiniai.
 • kalbos sutrikimai gali turėti neigiamos įtakos vaiko mokymuisi.
 • vaikas nekaltas dėl savo kalbos problemų

Kaip vyksta pratybos?
Logopedo darbo rezultatų reikia laukti gana ilgai. Logopedines pratybas vaikai lanko 2-3 kartus per savaitę, pratybos trunka apie 20-25 minutes.

Logopedės ir tėvelių bendradarbiavimas
Pradėjus lankyti pratybas laukia sunkus ir nuoseklus darbas ne tik logopedo, auklėtojų, mokytojų bet ir tėvelių. Logopedui labai svarbu , kad namuose tėveliai kartu su vaiku pakartotų tai, ką išmoko pratybų metu. Todėl vaikui  kartais yra skiriamos užduotys į namus, kurias reikia pakartoti ir įtvirtinti.

013 kab.

Darbo laikas

 Pirmadienis – 12.00-13.30 val.

                          13.30-15.15 (nekontaktinės val.)

Antradienis – 12.00 – 14.30 val.

Trečiadienis – 8.00-9.00 (nekontaktinės val.)

                          9.00-11.30 val.

Ketvirtadienis – 8.00-9.00 (nekontaktinės val.)

                             9.00-17.00 val.