Mokytojai

001

Darbuotoju veiklos reglamentavimas. Gimnazijos ir jos darbuotojų veiklą reglamentuoja: pareigybių sąrašas, patvirtintas 2014 m., gimnazijos nuostatai, parengti, patvirtinti 2014 m., vidaus darbo tvarkos taisyklės, patvirtintos 2012 m., nuolatos papildomos, patvirtinti pareiginiai nuostatai, mokinių elgesio taisyklės, pakoreguotos 2014 m., mokytojų etikos kodeksas, sutartys, Tauragės rajono savivaldybės ir Lietuvos Respublikos įstatymai ir teisės aktai.

Pedagogai

Gimnazijoje dirba 50 pedagogų, 3 vadovai ugdymui.  Pagal kvalifikacinę kategoriją gimnazijoje dirba 1 – mokytojas – ekspertas, 27 mokytojai – metodininkai, 14 vyresniųjų mokytojų, 8 mokytojai. Amžiaus vidurkis 47,5  metai. Pedagoginio stažo vidurkis – 24  metai.