Mokytojai

Darbuotoju veiklos reglamentavimas. Gimnazijos ir jos darbuotojų veiklą reglamentuoja: pareigybių sąrašas, patvirtintas 2017 m., gimnazijos nuostatai, parengti, patvirtinti 2017 m., vidaus darbo tvarkos taisyklės, patvirtintos 2015 m., nuolatos papildomos, patvirtinti pareiginiai nuostatai, mokinių elgesio taisyklės, pakoreguotos 2014 m., mokytojų etikos kodeksas, sutartys, Tauragės rajono savivaldybės ir Lietuvos Respublikos įstatymai ir teisės aktai.

Pedagogai

Gimnazijoje dirba 47 pedagogai.  Pagal kvalifikacinę kategoriją gimnazijoje dirba 1 – mokytojas – ekspertas, 26 mokytojai – metodininkai, 15 vyresniųjų mokytojų, 5 mokytojai / auklėtojai. Amžiaus vidurkis 49 metai. Pedagoginio stažo vidurkis – 25 metai.