Neformalusis ugdymas

1. Neformalusis vaikų švietimas įgyvendinamas pagal Neformaliojo vaikų švietimo koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695 (Žin., 2006, Nr. 4-115).

2. Neformaliojo vaikų švietimo veiklą mokiniai renkasi, ši veikla yra neprivaloma ir įgyvendinama realizuojant:

2.1. neformaliojo ugdymo programas;

2.2.pažintinę veiklą, finansuojamą pagal Mokinių pažintinei veiklai skirtų lėšų naudojimo metodines rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. ISAK-1934 (Žin., 2007, Nr. 105-4319);

2.3. socialinę veiklą;

2.4. projektus.

3. Neformaliojo ugdymo grupės mokinių skaičius turi būti ne mažesnis kaip 12 mokinių.

4. Neformaliojo ugdymo valandų neskiriama pasirenkamiesiems dalykams, pagilintiems dalykams ar jų moduliams mokyti.