Paslaugos

Pailgintos dienos grupės tvarkos aprašas

Gimnazijoje mokiniams teikiama socialinio pedagogo, logopedo, spec. pedagogo, visuomenės sveikatos  specialisto pagalba

Socialinė pedagogė  Reda Šlažikaitė

 • socialinis pedagogas yra mokyklos konsultantas įvairiais su vaiko teisėmis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais;
 • socialinis pedagogas nedubliuoja klasės auklėtojo ar dalyko mokytojo veiklos, bet ją papildo;
 • socialinis pedagogas padeda klasės auklėtojui individualiai dirbti su vaikais, rūpinasi jų socialinių įgūdžiu ugdymu;
 • socialinis pedagogas padeda tėvams (globėjams) ugdyti vaiką, suprasti jo socialinius ar psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą;
 • socialinis pedagogas gauna informaciją iš klasės auklėtojų, mokytojų apie vaikų mokymosi ir gyvenimo sunkumus bei konsultuoja kolegas, tėvus, kaip jie turėtų padėti vaikams;
 • socialinis pedagogas kartu su mokyklos bendruomene rengia įvairius socialinius projektus.

403 a kab.

Darbo laikas

Pirmadienis – 8.00-15.40 val.

Antradienis – 8.00-15.50 val.

Trečiadienis – penktadienis – 8.00-15.40 val.

Pietų pertrauka 12.00-12.30 val.

Spec. pedagogė  Gitana Rudienė

TIKSLAS: Teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, padėti įgyti bei  tobulinti  kompetencijas, reikalingas šiuolaikinio gyvenimo iššūkiams.

UŽDAVINIAI:

 1. Atlikti stebėjimus, tyrimus, įvertinti vaikų gebėjimus, kuo jaunesniame amžiuje, aiškintis jų nesėkmių priežastis.
 2. Laiku teikti specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.
 3. Teikti individualią pagalbą mokiniui, įsisavinant mokymosi turinį.
 4. Teikti mokytojams rekomendacijas rengiant pritaikytas  programas.
 5. Bendradarbiauti su ugdymo proceso dalyviais: klasių ir dalykų mokytojais, kitais švietimo pagalbos mokiniui specialistais, tėvais, aptariant vaiko mokymosi sunkumus, pasiekimus.
 6. Bendrauti su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių tėvais.

 007 kab.

Darbo laikas

Pirmadienis – 8.00 – 12.45 val.

Antradienis – 8.55 – 9.40 val.

Trečiadienis – 8.00 – 12.45 val.

Penktadienis – 9.30 – 11.50 val.

Visuomenės sveikatos specialistė  Aušra Bernotienė

 • Suteikia pirmąją pagalbą, prireikus nukreipia mokinius į sveikatos priežiūros įstaigas;
 • Teikia individualias sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, mokiniams, tėvams.
 • Skatina mokinius ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius.
 • Rūpinasi mokinių maitinimo organizavimo priežiūra.
 • Pateikia informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos patikrinimus, reikalingus organizuojant sporto varžybas bei komplektuojant fizinio ugdymo grupes.
 • Dalyvauja vaiko gerovės komisijos veikloje. Pasitelkdama gimnazijos bendruomenę bei kitų institucijų suinteresuotus specialistus, rengia ir vykdo sveikatinimo veiklos programas (projektus). Bendrauja ir bendradarbiauja su šeimos gydytojais ir kitais sveikatos specialistais, dirba komandoje.

111 kab.

Darbo laikas

Antradienis – 7.30 – 16.40 val. (pietų pertrauka 11.30-12.00)

Trečiadienis – 12.20 – 16.38 val. 

Ketvirtadienis – 7.30 – 15.40 val. (pietų pertrauka 11.30-12.00)

Penktadienis – 11.45 – 13.55 val. 

Logopedė Aidara Janušaitienė

Logopedė teikia pagalbą vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, padeda įveikti kai kuriuos mokymosi sunkumus.
Keletas logopedės pastebėjimų:

 • jei vaikui nustatytas kalbos sutrikimas, jis savo problemos „neišaugs“. Vaikui tikrai bus reikalinga logopedo pagalba.
 • yra sudėtingų sutrikimų, kada net suteikus pagalbą, išlieka liekamieji reiškiniai.
 • kalbos sutrikimai gali turėti neigiamos įtakos vaiko mokymuisi.
 • vaikas nekaltas dėl savo kalbos problemų

Kaip vyksta pratybos?
Logopedo darbo rezultatų reikia laukti gana ilgai. Logopedines pratybas vaikai lanko 2-3 kartus per savaitę, pratybos trunka apie 20-25 minutes.

Logopedės ir tėvelių bendradarbiavimas
Pradėjus lankyti pratybas laukia sunkus ir nuoseklus darbas ne tik logopedo, auklėtojų, mokytojų bet ir tėvelių. Logopedui labai svarbu , kad namuose tėveliai kartu su vaiku pakartotų tai, ką išmoko pratybų metu. Todėl vaikui  kartais yra skiriamos užduotys į namus, kurias reikia pakartoti ir įtvirtinti.

013 kab.

Darbo laikas

 Pirmadienis – 13.00-15.10 val.

16.10-17.10 (nekontaktinės val.)

 Antradienis – 12.40 – 13.40 (nekontaktinės val.)

Trečiadienis – 7.30-8.00 (nekontaktinės val.)

                          8.00-11.50 val.

Ketvirtadienis – 8.30-13.30 val.

13.30-14.00 (pietų pertrauka )

                              14.00 – 16.30 val.

Penktadienis – 8.00 – 12.00 (nekontaktinės val.)