Vertinimo sistema

I. Ugdymo procese vertinama pagal gimnazijoje priimtą Skaudvilės gimnazijos Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka

II. Mokiniai į aukštesnę klasę keliami (paliekami kartoti kursą) pagal „Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašą“,  patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK – 556 (2012m. gegužės 8d. įsakymo Nr. V-766 redakcija). (žiūrėti)

III. Reglamentuota ugdymo plane (žiūrėti „Ugdymo planas“)