Tikslai ir uždaviniai

2022 – 2023 MOKSLO  METŲ PRIORITETAS

Veržlaus, savarankiško, gerbiančio save ir kitus, atsakingo  už Lietuvą ir Pasaulį žmogaus ugdymas.

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1.Asmenybės ūgtis: individualias galimybes atitinkantys ugdymo(si) pasiekimai ir pažanga:

1.1. Analizuoti individualius mokinių poreikius ir galimybes, skatinti mokinių pažangą ir  asmeninį tobulėjimą.

1.2. Gerinti egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų, NMPP ir kt. patikrinimų rezultatus.

2. Raštingumo ugdymas per visų dalykų pamokas

2.1. Nuolat analizuoti mokinių raštingumą, daromą pažangą.

2.2. Tobulinti skaitmeninio raštingumo kompetencijas.

3. Mokymosi aplinkos panaudojimas ugdymui

3.1. Sudaryti sąlygas ir padėti mokiniui aktyviai mokytis įvairiose aplinkose, dalyvauti edukacijose.

3.2. Diegti vertybes, skatinti pageidaujamą elgesį.