Tikslai ir uždaviniai

2021 – 2022 MOKSLO  METŲ PRIORITETAS

Veržlaus, savarankiško, gerbiančio save ir kitus, atsakingo  už Lietuvą ir Pasaulį žmogaus ugdymas.

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1.Asmenybės ūgtis: individualias galimybes atitinkantys ugdymo(si) pasiekimai ir pažanga:

1.1. Analizuoti individualius mokinių poreikius ir galimybes, skatinti mokinių pažangą ir  asmeninį tobulėjimą.

1.2. Gerinti egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų, NMPP ir kt. patikrinimų rezultatus.

2. Raštingumo ugdymas per visų dalykų pamokas

2.1. Nuolat analizuoti mokinių raštingumą, daromą pažangą.

2.2. Tobulinti skaitmeninio raštingumo kompetencijas.

3. Mokymosi aplinkos panaudojimas ugdymui

3.1. Sudaryti sąlygas ir padėti mokiniui aktyviai mokytis įvairiose aplinkose, dalyvauti edukacijose.

3.2. Diegti vertybes, kurti taisykles, skatinti pageidaujamą elgesį.

IŠ GIMNAZIJOS NUOSTATŲ

11. Švietimo įstaigos tipas – gimnazija, kodas 3125, kurioje vykdomos bendrojo lavinimo programos: ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos, pradinio ugdymo programa, kodas101001001, adaptuota pradinio ugdymo programa, kodas 107001002, specialioji pradinio ugdymo programa, kodas 107001003, pagrindinio ugdymo programa, kodas 201001001, adaptuota pagrindinio ugdymo programa, kodas 207001002, specialioji pagrindinio ugdymo programa, kodas 207001003, vidurinio ugdymo programa, kodas 301001001, adaptuota vidurinio ugdymo programa, kodas 307001002.

19. Veiklos rūšys:

19.1 ikimokyklinis ugdymas, kodas 801010; ikimokyklinis specialusis ugdymas, kodas 801020;
19.2. priešmokyklinis ugdymas;
19.3. pradinis mokymas, kodas 801030, pradinis specialusis mokymas, kodas 801040; ;
19.4. bendrasis pagrindinis mokymas, kodas 802110, bendrasis pagrindinis specialusis mokymas, kodas 802120;
19.5. bendrasis vidurinis mokymas, kodas 802130, bendrasis vidurinis specialusis mokymas, kodas 802140;

20. Gimnazija išduoda šiuos išsilavinimo pažymėjimus:

20.1. pradinio išsilavinimo pažymėjimą, kodas 1001;
20.2. pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą, kodas 1701;
20.3. pažymėjimą, kodas 2058;
20.4. mokymosi pasiekimų pažymėjimą, kodas 2055;
20.5. pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą, kodas 2001;
20.6. pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą, kodas 2701;
20.7. brandos atestatą, kodas 3014,
20.8. brandos atestato priedą, kodas 3016.

Funkcijos:

33. Pagrindinė mokymo forma – pamoka. Be jos mokytojai renkasi ir kitas formas: seminarus, paskaitas, ekskursijas, diskusijas konsultacijas, įskaitas, srautines pamokas, integruotas kelių mokomųjų dalykų pamokas. Mokytojai savo nuožiūra numato individualų grupinį darbą bei namų darbų skyrimą.
34. Vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo, suaugusių pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, skatina mokinių permanentinį mokymąsi.
35. Organizuoja mokinių papildomąjį ugdymą, integruodama jį su bendruoju lavinimu.
36. Vykdo pagrindinės mokyklos baigimo pasiekimų patikrinimą ir vidurinės mokyklos Brandos egzaminus, teikia mokiniams pagrindinį bei vidurinį išsilavinimą.
37.Gimnazijos veikla skiriama įvairių gabumų vaikams, besimokantiems bendrojo skyriaus klasėse ir jaunuoliams, norintiems ir pagal galimybes pajėgiantiems įgyti atitinkamos krypties vidurinį išsilavinimą.
38. Į aukštesnę Gimnazijos klasę keliami mokiniai pagal „Nuosekliojo mokymosi pagal Bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašą“.
39. Ugdo specialiųjų poreikių mokinius visiško integravimo būdu.
40. Siūlo ir taiko įvairius mokymo(si) būdus, kad mokiniai pasiektų valstybinių išsilavinimo standartų nustatytus pasiekimų lygmenis.
41.Vykdo ikimokyklinių, priešmokyklinių, išlyginamųjų klasių grupių darbą.
42. Inicijuoja socialinę paramą socialiai remtiniems gimnazijos mokiniams.
43. Bendradarbiauja su aplinkinių teritorijų pagrindinėmis mokyklomis:
43. 1. konsultuoja mokymo metodų, mokymo mokytis klausimais;
43.2. rengia bendrus metodinius pasitarimus;
43.3. organizuoja bendrus projektus;
43.4. teikia informaciją apie vidurinį ugdymą gimnazijoje, galimas pasirinkimo galimybes, programas;
43.5. įtraukia devintų-dešimtų klasių mokinius į gimnazijos pirmų-antrų klasių dalykines olimpiadas, konkursus;
43.6. sudaro sąlygas devintų-dešimtų klasių mokiniams naudotis gimnazijos bibliotekos fondais, mokomaisiais kabinetais atskiroms užduotims atlikti, vidurinio mokymo pradmenų moduliams išeiti, projektams rengti.
44. Organizuoja mokinių maitinimą.
45. Atlieka vidaus auditą.
46. Gali turėti kitų nenustatytų teisių ir pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.